Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van hotel Van der Valk Houten.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit Hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Beide gasten dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Houten is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële danwel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Het is verboden om: Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Houten kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Het is verboden om: Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Het is verboden om: Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welk aard dan ook.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van hotel Van der Valk Houten.

Extra regelement suites

 • Onze algemene huisregels en het zero tolerance beleid zijn ook van toepassing tijdens uw verblijf in een suite van Hotel Houten.

 • Op de suite zijn maximaal twee personen toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de suite te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de suite worden aangetroffen, kan u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
 • De uitcheck tijd van de suites is uiterlijk 12:00 uur. Hierna zullen wij de suite controleren.
 • Wij vragen voor de uitgifte van de kamersleutel een borg van € 100,- contant, pin of per autorisatie van uw creditcard, ter garantie.
 • Eventuele schade wordt verrekend met de borg, Bij grotere schade zullen wij u hiervoor een factuur sturen. Nadat de suite is gecontroleerd, word de borg aan u terugbetaald.
 • Borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken heeft gelegitimeerd.
 • Roken is niet toegestaan, evenals het in het bezit hebben van en het gebruik van verdovende middelen en lachgas patronen! Bij overtreding kan het hotel een boete opleggen tot €250,00 en verzoeken wij u direct het hotel te verlaten.
 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande huisregels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Houten ontvangt u geen waarschuwing, maar leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en uw borg helaas zal worden ingehouden.

Het is verboden om

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Slagroompatronen/lachgas te gebruiken en in bezit te hebben in en rondom het hotel op last van de brandweer. Bij gebruik en in bezit hebben van, zullen wij direct tot uitzetting overgaan. Zonder retournering van kosten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.
 • Het branden van (waxine) kaarsjes in de hotelkamers en suites.
 • Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Nooduitgangen te gebruiken zonder dat er een noodsituatie plaatsvindt.
 • Het is voor eenieder binnen ons hotel niet toegestaan wapens voorhanden te hebben en/of bij zich te dragen. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.
 • (Huis)dieren mee te nemen naar de kamer; m.u.v. hulpdieren.
 • Enkel de boeker mag inchecken voor een kamer / suite. Checkt iemand anders voor u in, moet hier schriftelijk toestemming voor worden aangeleverd.

Zero Tolerance

 • Het is niet toegestaan om:

 • In de kamer aanwezig te zijn met meer personen dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.
 • Om te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.
 • Het branden van (waxine) kaarsjes in de kamer.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Houten stellen wij u aansprakelijk voor reparatie- of vernieuwingskosten.
 • Overlast te veroorzaken in en om het hotel middels harde muziek, onhebbelijk gedrag en/of lawaai van welke aard dan ook.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken en/of verhandelen.
 • Lachgas en of (slagroom)patronen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Het huren van de kamer op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Nooduitgangen te gebruiken zonder dat er een noodsituatie plaatsvindt.
 • Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.