Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen Hotel Houten gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Huisregels voor uw en onze veiligheid

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit Hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Houten is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële danwel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Het is verboden om: Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Houten kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Het is verboden om: Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Het is verboden om: Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welk aard dan ook.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van hotel Van der Valk Houten.

Art. 1 Brand

 • Blijf bij brand in ieder geval kalm! * Meld de brand direct bij de receptie (toets 9) of waarschuw het personeel door de dichtstbijzijnde brandmelder in te slaan. * Blijf laag bij de grond in geval van sterke rookontwikkeling. * Gebruik in geen geval de liften. Verlaat bij een algemeen brandalarm zo snel mogelijk het gebouw. In geval van brand dienen de instructies van het hotelpersoneel en de reguliere hotelprocedures gevolgd te worden. Op elke hotelkamerdeur is een plattegrond te vinden met daarop de dichtstbijzijnde nooduitgangen en instructies.

Art. 2 Nooduitgangen

 • Alle nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in de gangen, voorzien van noodverlichting. De nooduitgangen worden alleen gebruikt in geval van brand of op aanwijzen van personeel. Het is dan ook niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

Art. 3 Ongeval

 • In geval van een ongeval bel direct 112 en meld dit bij de receptie (toets 9). Hotel Houten heeft bedrijfshulpverleners in dienst. Zij zijn opgeleid om bepaalde situaties in te schatten en het opstarten van externe professionele hulpverlening snel gestalte te doen geven.

Art. 4 Inchecken

 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.

Art. 5 Camera toezicht

 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Art. 6 Diefstal

 • Hotel Houten is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van uw bezittingen.

Art. 7 Gevonden voorwerpen of verloren voorwerpen

 • U kunt contact opnemen met de receptie voor verloren of gevonden voorwerpen.

Art. 8 Eigendommen van het hotel

 • Het is niet toegestaan eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Houten kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Art. 9 Verdovende middelen

 • Het is voor eenieder binnen ons hotel niet toegestaan, verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.

Art. 10 Wapens

 • Het is voor eenieder binnen ons hotel niet toegestaan wapens voorhanden te hebben en/of bij zich te dragen. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.

Art. 11 Geluidsoverlast

 • Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welk aard dan ook.

Art. 12 Onvoorziene omstandigheden

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van hotel Van der Valk Houten.

Art. 13 Corona, uw en onze veiligheid

 • In ons hotel en restaurant gelden strikte maatregelen om u, onze andere gasten en onze medewerkers een veilig en gastvrij verblijf te verzorgen in de tijd waarin wij nu leven met elkaar. Om die reden verzoeken wij u om de volgende regels na te leven: 1.Het hotel hanteert een strikt beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze zijn terug te vinden op de website via https://www.hotelhouten.nl/corona-en-veiligheid/ en op diverse plekken in het hotel aangegeven. U zult zich aan dit beleid houden en zult ook instructies van de medewerkers op dit gebied opvolgen. In het bijzonder zult u: 1. te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van andere gasten en personeel; 2. bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden Celsius thuisblijven of – indien de klachten tijdens uw verblijf/bezoek optreden – het hotel verlaten; 3. thuisblijven indien een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft of heeft gehad waardoor u volgens de maatregelen van de overheid ook gedwongen in quarantaine moet blijven; 4. de pijlen-routes volgen zoals in het hotel aangegeven; 5. de overige maatregelen zoals terug te lezen op bovenstaande website en in het hotel aangegeven opvolgen. Indien een gast zich niet houdt aan (één van) de maatregelen of een instructie van het personeel op het gebied van hygiëne, veiligheid en routing niet opvolgt, is het hotel gerechtigd om u te gebieden het pand te verlaten en/of u de toegang te ontzeggen. Het hotel is voorts gerechtigd om eventuele schade te verhalen bij niet-naleving van deze Covid-19 (Corona) regels.]

Zero tolerance

 • Het is niet toegestaan:
 • In de kamer aanwezig te zijn met meer personen dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.
 • Het branden van (waxine) kaarsjes in de kamer.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Houten stellen wij u aansprakelijk voor reparatie- of vernieuwingskosten.
 • Overlast te veroorzaken in en om het hotel middels harde muziek, onhebbelijk gedrag en/of lawaai van welke aard dan ook.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken en/of verhandelen.
 • Lachgas en of (slagroom)patronen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Het huren van de kamer op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Nooduitgangen te gebruiken zonder dat er een noodsituatie plaatsvindt.
 • Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.

Bijlage, waarom een huisreglement:

 • Behalve dat het wettelijk verplicht is om een huisreglement te hebben, creëert het tevens een omgeving waarin het voor de gasten duidelijk is wat wel en wat niet door de beugel kan. Eventuele confrontaties kunnen zo voorkomen worden. Hieronder staan de belangrijkste punten met betrekking tot het huisregelement van hotel Houten. De punten komen uit artikel 5 Verplichtingen van het hotelbedrijf Artikel 5 Verplichtingen van het hotelbedrijf 5.4 Het hotelbedrijf dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven. 5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het hotel te verlaten. Het hotelbedrijf mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het hotelbedrijf voldoende aanleiding geven. Een huisreglement draagt ervoor zorg dat iedere gast, die zich in en/of rondom het Hotel zich begeeft, weet waar hij/zij aan toe is. Een huisreglement draagt bij aan het creëren van een veilige omgeving (zowel subjectieve- als objectieve veiligheid). Doormiddel van een huisreglement kunnen conflictsituaties worden vermeden. Het personeel weet precies wat er van haar gasten verwacht wordt. Elke gast dient op te hoogte te zijn van dit huisreglement. Dit kan door een plaats te kiezen, waarbij de gasten ter kennisneming het huisreglement kunnen lezen (bijvoorbeeld bij de hoofdingang of receptie). Dit zou ook in geschrift aan de gast ter hand kunnen worden gesteld. Een huisreglement heeft alles te maken met de veiligheid in een bedrijf. Met een huisreglement is het niet mogelijk om als hotel ingedekt te zijn tegen een eventuele aansprakelijkheidsstelling. De ondernemer is en blijft verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Het huisreglement maakt die handhaving alleen maar makkelijker. De volgende richtlijnen zijn gebruikt bij het opstellen van de huisregels voor Van der valk hotel Houten. Er bestaan twee soorten huisregels: * Gebodsregels * Verbodsregels In gebodsregels staat wat de gast moet doen. Bijvoorbeeld: Het is hier verplicht je te legitimeren. In verbodsregels staat wat de gast niet mag doen. Bijvoorbeeld: Het nuttigen van meegebrachte eet- en drinkwaren is hier niet toegestaan. Regels moeten voldoen aan bepaalde eisen om deze zinvol en effectief te kunnen gebruiken. Een goede gedragsregel bestaat uit drie onderdelen. 1. Het moet het doel van de regel aangeven. 2. Het moet de inhoud van de regel aangeven. 3. Het moet het waarom van de regel aangeven.